Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yeni düzenlemelere gidildi

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yeni düzenlemelere gidildiDeğişiklikle, belirlenen dallarda özel hastanelere ek kadro verilebilecek. Muayenehanesi olan hekimler, hastalarının teşhis ve tedavilerini özel hastanelerde yapabilecek.

Sağlık Bakanlığı, özel hastaneleri ve serbest çalışan hekimleri rahatlatacak bazı düzenlemeler yaptı. Hekim sıkıntısı çeken özel hastaneler, Bakanlıkça ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlık dallarında ek kadro alabilecek. Kadrolu olarak özel hastane veya tıp merkezlerinde çalışan hekim ve diş hekimleri, bunun dışında en fazla iki özel sağlık kuruluşunda daha kadro dışı geçici çalışabilecek. Muayenehane hekimleri, kendilerine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilecek. Faaliyet izin belgesinde yazılı uzmanlık dallarında hekim bulundurmayan özel hastanelerin ilgili birimlerinin faaliyeti, eksiklikleri giderilene kadar durdurulacak. Sağlık Bakanlığı, Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Resmi Gazete’nin 7 Nisan 2011 tarihli sayısında yayınlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, hekim sıkıntısı çeken özel hastanelere ek kadro imkânı tanıyor. Yönetmelik değişikliğine göre, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak uzman hekim planlaması çerçevesinde ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlık dallarına göre özel hastanelere ek kadro verilebilecek. Bu kadrolar, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında uzmanlık dallarına göre mevcut uzman hekim sayıları, bunların kamu ve özel sektördeki oransal dağılımları, özel hastanelerin yatak kapasiteleri ve doluluk oranları, ameliyathane, yoğun bakım ve özellikli üniteleri ile bu birimlerin verimliliği, ilgili alanda ve bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde ve hizmet biriminin devamlılığı için gerekli asgari kadro talepleri dikkate alınarak, Planlama ve İstihdam Komisyonunun görüşü alınmak suretiyle belirlenecek. Belirlenen uzman hekim kadroları, kadrolu uzman sayısı toplam yatak sayısının beşte ikisini geçmeyen özel hastaneler öncelikli olmak üzere ve toplam kadrolu uzman sayısının her bir dönemde yüzde 10’unu geçmeyecek sayıda verilebilecek. Bu kadrolar hastane hekim kadrosu olarak değerlendirilecek. Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, Türkiye'de hekimlik yapmanın temel esaslarını belirleyen 1219 sayılı Kanuna uygun olmak kaydıyla kadrolu olarak çalıştıkları özel hastane veya tıp merkezi dışında en fazla iki özel sağlık kuruluşunda kadro dışı geçici çalışabilecekler. Kanuna uygunluk çerçevesinde mesleğini serbest olarak icra eden hekimler, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilecekler. Yönetmelik’e, “Vakıf üniversiteleri ile özel hastane işbirliği” başlıklı eklenen maddeyle, vakıf üniversitelerindeki profesör ve doçentlere özel hastanelerde ek kadro verilebilecek. Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşüyle vakıf üniversitelerinin, ilgili mevzuatı gereğince gerekli izinleri alması ve tıp fakültelerinin bulunduğu ildeki asgari 150 yataklı olması kaydıyla, en fazla iki özel hastane ile işbirliği yapılması halinde, bu hastanelere planlamadan istisna olarak, üniversite anabilim dalı ve bilim dalı yapılanmasına uygun yeterli altyapının oluşturulması halinde uzmanlık dalı ilavesi ve sadece üniversiteden görevlendirilmiş doçent ve profesör unvanlı öğretim üyelerine olmak üzere, hastane toplam yatak sayısının yarısı oranına kadar ek kadro tahsis edilebilecek. Bu uzmanlık dallarının gerektirdiği tıbbi hizmet birimleri, teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar kurdurulabilecek. Özel hastaneye tahsis edilen bu kadrolar ve uzmanlık dalları ile tıbbi hizmet birimleri ve teknoloji yoğunluklu tıbbi cihazlar, işbirliğinin sona ermesi halinde hastane hekim kadrosu ve faaliyet izin belgesinden düşülecek. Vakıf üniversiteleri ve özel hastane işbirliği kapsamında ön izin alanlar, ön izne esas projelerindeki kapasiteleriyle sınırlı olmak ve öngörülen sürelerde ruhsatname almak kaydıyla aynı il içerisinde bu Yönetmelik’e uygun başka bir alana ön iznini taşıyabilecek. Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, il sağlık müdürlüklerine süresi içerisinde başvurusunu yapamayanlar da dahil olmak üzere 2 Mayıs 2011 tarihine kadar 1219 sayılı Kanunun ilgili maddesine uygunluk sağlayarak buna dair belgelerini il sağlık müdürlüklerine sunmaları halinde kısmi zamanlı görev yaptığı özel hastanede kadro dışı geçici çalışabilecekler. Bu süre içerisinde uygunluğunu sağlamayanların çalışma belgeleri iptal edilecek. “Hastanenin bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması” başlıklı maddede yapılan değişiklikle, faaliyet izin belgesinde yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarında bu yönetmeliğe göre gerekli uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiği takdirde, ilgili uzmanlık dalında çalıştırılacak uzman tabip temin edilinceye kadar, eksikliği tespit edilen birimle sınırlı olmak üzere, özel hastanenin faaliyeti ilgili Valilikçe geçici olarak durdurulabilecek. Özel hastanenin devri ile ilgili olarak yapılan değişiklikle de taraflar arasında yapılan hastane işletmesinin devrine ilişkin sözleşme aslı veya müdürlük onaylı sureti aranacak. Devreden ve devralan şirketlere ait devir sözleşmesi tarihi itibariyle geçerli olmak üzere imza yetkisine sahip kişilerin imza sirkülerinin yer aldığı belge ve ticaret sicil memurluğundan alınacak faaliyet belgesi; ilgili mevzuatına uygun olarak işletmenin devrine ilişkin devralan ve devreden şirketlerin yönetim kurulu/ortaklar kurulu kararının noter onaylı örneği, devreden ve devralan tarafa ait dilekçeler ile birlikte devir tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde il sağlık müdürlüklerine başvurulması zorunlu olacak. Devralan kişi adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyeti devreden sorumluluğunda devam edecek. Şayet devredenin sorumluluğunda faaliyet gösterilmesi istenmiyor ise devralan kişi adına ruhsatname ve faaliyet izin belgesi tanzim edilinceye kadar hastanenin faaliyetine ara verilecek. Devir işleminin Bakanlıkça onaylanması halinde 15 iş günü içerisinde devralana ait belgeler ve devralan adına düzenlenmesi gereken sözleşmeler ilgili il sağlık müdürlüklerine iletilecek.

OHSAD’dan değerlendirme

Özel Hastaneler ve Tıp Merkezlerinin uzun süredir beklediği yönetmelik değişikliği ile ilgili, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Genel Sekreteri Dr. Cevat Şengül şu açıklamayı yaptı: “Bilindiği gibi, Özel Sağlık Kuruluşları 15.02.2008 tarihli yönetmelik ile getirilen planlama şartları sebebi ile kuruluşlarına, 3 seneye yakın bir süredir yeni hekim ve branş ilave edemiyordu. Sağlık Bakanlığı ile defalarca yapılan görüşmelerde, Özel sektörün problemleri içinde hep ilk sırada sunduğumuz kadro sıkıntılarımızı, değişik tarihlerde yapılan yönetmelik değişiklikleri ile adım adım aşmaya gayret ettik. Bu bağlamda, özellikle 11.03.2009 yönetmeliği olmak üzere, kısmi rahatlama sağlayacak bazı düzenlemeler yapıldı. 7.4.2011 tarihli özel hastaneler yönetmeliği değişikliğini irdelersek şu sonuçlara ulaşabiliriz.

1- Özel hastanelerdeki kadro dışı geçici hekim çalışmalarının “tam gün yasası” çerçevesi içinde olması gerektiği yönetmelik maddeleri içine girmiştir. Yani özetle, bir hastane veya tıp merkezinde kadrosu olup, (en fazla 2 olmak kaydı ile) diğer hastaneler veya tıp merkezlerinde kadro dışı geçici çalışan hekimler “tam gün yasasının 7. Maddesi ile değişen 1219 sayılı yasanın 12. Maddesi “ hükümlerine göre çalışabilecektir. Bu noktada, neden “kadro dışı geçici çalışan” hekimler için bu hususun yönetmeliğe girdiği, “kadrolu hekimler” ile ilgili durumun ne olacağı sorusu akla geliyor. 1219 sayılı kanununun 12. maddesinin kadrolu ve kadro dışı geçici çalışan tüm hekimleri bağladığını ve uygulamada kadrolu hekimlerin de buna uyması gerektiğini ifade eden genelgelerin İl sağlık müdürlüklerine gönderildiğini biliyoruz. Dolayısı ile özel hastane ve tıp merkezinde çalışan tüm hekimlerin muayenelerinin kapatılması şeklinde bir uygulamayı beklemekteydik. Ancak Danıştay 5. Dairesinin 06.04.2011 tarihinde, “ kamuda çalışan hekimlere muayenehane açmalarının mümkün olacağı “ yönünde nihai kararını yayınlaması sonrasında uygulamanın “özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin muayenehane açamayacakları “ şeklinde olamayacağını düşünüyoruz. Elbette tam gün yasası ile ilgili hukuki süreç henüz sona ermiş değildir. Danıştay 5. Dairesi kararından sonra, Sağlık Bakanlığı’nın bu kararla ilgili Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz etmesi beklenmektedir.

2- Özel Hastane devrinde önemli bir sorun olarak beliren “ruhsat sahibi şirket değişikliği” prosedürü net olarak yönetmeliğe girmiştir. Bilindiği gibi, 11.03.2009 öncesinde ruhsat sahibi şirket değiştiği takdirde özel hastanenin yeniden ruhsatlandırılması süreci gerekli idi. Ruhsat yenileme sürecinin zorluğu sebebi ile genellikle özel hastane sahip değişikliği, ruhsat sahibi şirketin “hisselerinin devri” şeklinde uygulanıyordu. Bu durum, şirket devralındığında ortaya çıkabilecek birçok mali riski de beraberinde getiriyordu. 11.03.2009 yönetmeliği uygulamayı, ruhsat sahibi şirketin değişmesi durumunda yeniden ruhsatlandırma gerekmeyecek şekilde değiştirilmişti. 07.04.2011 yönetmelik değişikliği ile ruhsat sahibi şirketin değişmesi durumunda uygulanacak prosedür netleştirilmiştir.

3- 15.02.2008 tarihinden bu yana ek hekim kadrosu alamayan hastanelere kademeli olarak yeni hekim kadroları ilave edilecektir. Bu uygulamada mevcut hekim kadro sayısı, yatak sayısının % 40’ını aşmayan hastanelere öncelik verilecektir. Öncelikle, dönemler halinde Bakanlıkça belirlenecek branşların ve kadro sayıları ilan edilecek, hastaneler müracaatlarını yapacak, planlama istihdam komisyonu görüşü alınarak nihai karar Bakanlık tarafından verilecektir. Her bir dönem için, mevcut kadrolu uzman sayısının % 10’undan fazla ek hekim verilmeyecektir. Bu madde ile ilgili olarak hangi hastanelere, hangi durumda, ne şekilde hekim verileceği kıstasları net olarak belirlenmediği için uygulamanın çok sıkıntılı olacağını söylemek durumundayız. Önerimiz mutlaka müracaat eden hastanenin üye olduğu dernek temsilcisinin de Planlama ve İstihdam komisyonuna dahil edilmesi ve bu temsilcinin de oy hakkının bulunması yönündedir. Ayrıca ilgili hastane mesul müdürü ve mesul müdür yardımcısı da izleyici ve gerekli durumlarda kadro talebi ile ilgili argümanlarını ifade edici konumda komisyona çalışmasına katılabilmelidir.

4- Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinin Yüksek Öğretim Kurulunun uygun bulması şartı ile aynı ildeki Özel hastanelerle ortak çalışması ve bu çalışma sonucunda 150 yatak üzeri özel hastanelerin yatak sayısının % 50’sini aşmamak kaydı ile planlama haricinde profesör ve doçent öğretim üyelerini çalıştırabilmelerinin, teknolojik yoğun tıbbi cihaz, uzmanlık dalı ilavelerinin önü açılmıştır.”