Yerli malı uygulamasında son düzenleme

0
272

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında Kamuİhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yer alan ürünlerin ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı sağlanacağına, Kamu İhale Kurumu tarafından her yıl Ocak ayındayayımlanan orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesinde yer almayan ürünlerin mal alımları ihalelerinde ise, yine yerli malı teklif eden istekliler lehine % 15(yüzdeonbeş) oranında fiyat avantajı sağlanacağına ve ihale dokümanlarının buna uygun olarakhazırlanacağına ilişkin Genel Yazı yayınlanmıştır. Bahse konu yazının tam metniaşağıdaki şekildedir. 

“Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’ nun “Yerli İsteklilerle İlgili Düzenlemeler” başlıklı 63 üncü maddesinde;

“ihalelere sadeceyerli isteklilerin katılması ile yerli istekliler ve yerli malı teklifi edenistekliler lehine fiyat avantajı tanınmasına ilişkin olarak aşağıdadüzenlemeler esas alınır:

a) Yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihalelerde sadeceyerli isteklilerin katılabileceğine ilişkin düzenleme yapılabilir.

b) Hizmet alımı ve yapımı işi ihalelerinde yerli isteklilerin lehine% 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir.

c) Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden itseliler lehine %15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanabilir. Ancak, Bilim, Sanayi ve TeknolojiBakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak ortak veyüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında Kurum tarafından ilan edilenlistede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine% 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunludur.

d) Yerli malı belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarakbelirlenir. İsteklilerce teklif edilen malın yerli malı olduğu, bu usul veesaslara uygun olarak düzenlenen yerli malı belgesi ile belgelenir.

e) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılabilmesi için bütünortakların yerli istekli olması gereklidir.” Şeklinde yer verilmişti.

Alınan hükümler doğrultusunda, 16.08.2014 tarihinde Mal AlımlarıUygulama Yönetmeliği ve Kamu İhale Genel Tebliğinde de değişiklikler yapılarak,Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarıngörüşleri alınarak ortak ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasındanbelirlenen ve her yıl ocak ayında Kamu İhale Kurumu tarafından ilan edilenlistede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine% 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması zorunlu hale gelmiştir.

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun kapsamında fiyat avantajı uygulanacakmal alımı ihalelerinde istekliler tarafından teklif edilen malın yerli malıolduğunun belirlenmesi ve belgelendirilmesine ilişkin usun ve esaslarıbelirlemek amacıyla; “Yerli Malı Tebliği”, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca13.09.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yukarıda yer alan meri mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere%15′ e kadar her hangi bir oranın belirlenerek fiyat avantajı uygulanmadıidarenin takdirine bırakılmıştır. Bununla birlikte sağlık hizmeti sunumundayerli ürün oranının artırılarak sürdürülebilir bir sağlık hizmetinin sağlanmasıBakanlığımızın öncelikleri arasındadır. Bu nedenle gerek ülkemizde üretilenürünlerin kullanımının artırılması gerekse Kamu Hastaneleri Birlikleri ve bağlısağlık tesisleri tarafından yapılan ihalelerde uygulama birliğinin sağlanmasıamacıyla bundan sonra Kamu Hastaneleri Birliklerimiz ve bağlı sağlıktesislerince yapılacak olan mal alımı ihalelerinde;

a) Bilim, Sanayi veTeknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüş alınarak ortave yüksek teknolojili sanayi arasından belirlenen ve her yıl ocak ayında Kamuİhale Kurumu tarafından ilan edilen listede yer alan ürünlerin ihalelerindeyerli malı teklif eden istekliler lehine % 15 (yüzde on beş) oranında fiyatavantajı sağlayacak şekilde ihale dokümanları hazırlanacaktır.

b) Kamu İhale Kurumutarafından her yıl Ocak ayında yayımlanan orta ve yüksek teknolojili sanayiürünleri listesinde yer almayan ürünlerin mal alımları ihalelerinde ise, yineyerli malı teklif eden istekliler lehine %15 (yüzde on beş) oranında fiyatavantajı sağlanacak şeklinde ihale dokümanları hazırlanacaktır.

c) Bu yazımız ile09.02.2015 tarihli ve 256 sayılı yazımız yürürlükten kaldırılmıştır.”

Av. Muhittin Ertuğrul Ertürk

SADER Hukuk Danışmanı / Avukat

ertugrul@ertugrulerturk.av.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here