Aile hekimliği sil baştan: Birinci basamak sağlık hizmetleri deneme tahtasına döndü

0
116
aile-hekimligi

aile-hekimligi
Türk Tabipleri Birliği Aile HekimliğiKolu, Sağlık Bakanlığı’nca 23 Mart 2016 tarihinde yayımlanan bir genelge ilekuruluşu duyurulan Halk Sağlığı Merkezleri ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılanaçıklamada; “Sağlık Bakanlığı, 23.03.2016 tarihinde yayınladığı 2016/5 no’lugenelge ile Halk Sağlığı Merkezleri’nin (HSM) kuruluşunu ilan etmişbulunmaktadır. Bu Genelgede Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) yönetmeliğinin 5.maddesine istinaden; HSM’lerin, TSM’lerin ek birimi olarak kurulacağıbelirtilmiştir. Fakat adı geçen yönetmelikte “ek birim” tanımlaması yeralmadığı gibi bağlı birimler arasında HSM de yoktur. Toplum Sağlığı Merkezleri, 5258 sayılı Yasa’ya göre aile hekimliği hizmetlerinin dışında kalan birincibasamak sağlık hizmetlerini sunmak üzere kurulmuştur” denilmesine rağmen yeni genelgede, TSM’lerde 5 adet yeni Aile Hekimliği Birimi kurulacağı yeralmaktadır. Oysa HSM’ler TSM’lerin bağlıbirimi olamayacağı gibi TSM’nin tanımı belli olmayan ek birimi de olamaz. HSMkuruluşu için yayınlanan genelgenin, yasal bir dayanağı bulunmadığı, bubirimlerde görevlendirilecek personelin görev, yetki, hak ve yükümlülüklerininyasa ile belirlenmesinin esas olduğu gerekçeleriyle iptali için yargıya başvuracağımızıilan ediyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yapılmak istenen ve oldukçaönemli olan bu değişikliğin, bu hizmeti veren sağlık çalışanları ve onlarınbağlı bulunduğu örgütlerle tartışılmadan uygulanmaya konması kabul edilemez.İstanbul, Tuzlada apar topar yaşama geçirilmeye çalışılan, amaç ve hedefleriiyi belirlenmemiş, yasal dayanaktan yoksun, alt yapı hazırlığı ve pilot çalışması bulunmayan bu uygulamayı izahetmek mümkün değildir. HSM genelgesinde yer alan maddelerin ne anlama geldiği,genelgede belirtilen hizmetlerin nasıl hayata geçirileceği, mevcut sistemleçelişkilerinin nasıl giderileceği, yaşanacak olası sorunların nasıl çözüleceğigibi birçok sorunun cevabı bir muamma olarak önümüzde durmaktadır. HSM genelgesindeyer alan ve sonrasında Sağlık Bakanı’nın yaptığı açıklamalarda belirtildiğigibi, ASM ve TSM çalışanlarına HSM’lerdeCumartesi ve mesai günlerinde 17-21 saatleri arasında nöbet tutturulmasıdayatmalarının, tıpkı Hastane acil nöbetleri ve ASM nöbetlerinde olduğu gibikabul görmeyeceğini belirtmek istiyoruz. 1. basamak hizmet sunumunu paramparçaeden, hekimleri ve sağlık çalışanlarını ağır yükler altında ezen, niteliksizbir sağlık hizmeti sunum programına dönüşen bu sağlık sistemi artık yamalıbohçaya dönmüştür. Büyük ışıklı tabelalarla halkın gözünü boyamaya çalışanBakanlık, en temel faktör olan insanfaktörünü görmezden gelmekte, kocamanbinalara hapsedilen köleler yaratıp sadece gösteriş peşinde koşarken, samimivatandaşımızı nitelikli sağlık hizmeti aldığına inandırmaya çalışmaktadır. Birincibasamak sağlık hizmetlerinin, kamu eliyle, toplumun gereksinimlerine uygunolarak yürütüldüğü, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği, toplumun herkesimine eşit, ulaşılabilir, tamamen ücretsiz bir sağlık ortamı mümkündür. Sağlıkçalışanlarının, güvenceli iş, güvenli iş ortamı, çalışma haklarınınkısıtlanmadığı, baskı ve angaryaların olmadığı, emekliliğine de yansıyan insanibir ücret karşılığında, iyi hekimliğin yapılabileceği 1. basamak sağlıkpolitikalarının izlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Sağlık Bakanlığı’nı; Hemtoplumun sağlık hakkı, hem sağlık çalışanlarının haklarını gözeten bir birincibasamak için sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.” İfade edildi.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here