SUT’UN FTR KOTALARI DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

0
276

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından geçmişte yayımlanan; 10.04.2014 tarih ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları konulu 2014/10 no’lu Genelge yayınlanmıştır. Genelge aşağıdaki şekildedir;

‘Bilindiği üzere, Kurumumuzca, Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi kapsamında hizmet satın aldığımız özel sağlık hizmeti sunucularının günlük yapabileceği fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarının tespitinde uyulması gerekli usul ve esasların neler olduğu hususu ilgi (b) Genelgede açıklanmıştır. Bu defa Sağlık Uygulama Tebliğinde konuyla ilgili olarak yapılan değişikliklere paralel olarak söz konusu Genelge yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre; Bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekimi için günlük en fazla 8 (sekiz) saat üzerinden fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması Kuruma fatura edilecektir. Günlük en fazla 8 (sekiz) saat üzerinden Kuruma fatura edilebilecek fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması birden fazla SHS’de çalışan hekim için de geçerlidir. Bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekimi ve bir Fizyoterapist için (A) grubundaki işlemlerden günlük en fazla 8 (sekiz) hastanın, (A) ve (B) grubundaki işlemlerden günlük toplam en fazla 12 (on iki) hastanın, Bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzman hekimi için (C) grubundaki işlemlerden günlük en fazla 32 (otuziki) hastanın, (C) ve (D) grubundaki işlemlerden ise günlük toplam en fazla 64 (altmışdört) hastanın işlemi Kuruma fatura edilebilecektir.
Kurumumuzla sözleşmeli fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren özel sağlık hizmeti sunucularında gerçekleştirilecek olan günlük muayene sayısı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulama sayısına dahil değildir. Bu Genelge 01.05.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup; aynı tarih itibariyle de ilgi (a) ve ilgi (b) Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.”

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan; 10.04.2014 tarih ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulamaları konulu 2014/10 no’lu Genelge’nin tamamının İptali için Danıştay nezdinde açılan iptal davasında işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Kararda, işbu düzenlemenin usulen yine tebliğ yolu ile ( SUT düzenlemesi yolu ile ) yapılması gerektiğine işaret edilmiştir.

Yasa gereğince Davalı İdare olan SGK, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun vermiş olduğu kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde T.C Anayasa’nın 125. Maddesi ve 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28/1. maddesi uyarınca; gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.” “Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.’ İdare, hiçbir surette Yürütmenin Durdurulması kararını uygulamaktan kaçınamaz. Ancak idare bu defa, bu genelge yerine, aynı konular ile ilgili olarak Sağlık Uygulama Tebliğine ( SUT ) a eklemeler yapma yoluna gitmiştir.

Buna göre; 30.10.2015 tarih ve 29517 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde bir düzenlemeye gitmiştir. Aşağıda alıntı yapılan metne göre kota sistemi aynen SUT a alınmıştır. Genelge nin aynısı olan SUT eklemesi aşağıdaki şekildedir;

MADDE 1 –24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.4.F-3 numaralı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.
“d) Kurumumuzla sözleşmeli fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren özel sağlık hizmeti sunucularında görev yapan fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi için günlük en fazla sekiz saat üzerinden fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması Kuruma fatura edilir. Günlük en fazla sekiz saat üzerinden Kuruma fatura edilebilecek fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması birden fazla sağlık hizmeti sunucusunda çalışan hekim için de geçerlidir. Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi ve bir fizyoterapist için (A) grubundaki işlemlerden günlük en fazla sekiz hastanın, (A) ve (B) grubundaki işlemlerden günlük toplam en fazla on iki hastanın, bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimi için (C) grubundaki işlemlerden günlük en fazla otuz iki hastanın, (C) ve (D) grubundaki işlemlerden ise günlük toplam en fazla altmış dört hastanın işlemi Kuruma fatura edilir. Kurumumuzla sözleşmeli fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren özel sağlık hizmeti sunucularında gerçekleştirilecek olan günlük muayene sayısı, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulama sayısına dahil değildir.”

Av. Muhittin Ertuğrul Ertürk
Avukat / Hukuk Danışmanı
info@ertugrulerturk.av.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here