Tıbbi Malzeme Listeleri ve Ürünlerin Eşleştirilmesi ile ilgili önemli gelişmeler

0
179

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan duyuru ile ürün eşleştirmeleri konusunda firmalara yönelik önemli bir takım duyurular yapılmıştı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 05.02.2014 tarihinde yayınlanan duyuru ile ürün eşleştirmeleri konusunda firmalara yönelik önemli bir takım duyurular yapılmış ve her bir firmadan duyurunun gerekleri ile ilgili taahhütname alınmıştır. Bahse konu duyurunun önemli kısımları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

“Yapılan geri bildirimler değerlendirilmiş olup değerlendirmeler sonucunda çok sayıda ürünün hatalı ve/veya birden fazla tıbbi malzeme SUT koduna eşleştirildikleri tespit edilmiştir. (İtiraza konu olan ürünler ekte yayımlanan listelerde kırmızı renkli yazı karakteriyle yer almaktadır.) Yapılacak çalışmalar sonrasında; SUT eki olarak yayımlanan tüm tıbbi malzeme listelerindeki SUT kodlarına eşleştirilen ürünlerin barkodları Kurumca ayrıca yayımlanacak ve MEDULA sisteminde tanımlanacaktır. Tanımlama yapıldıktan sonra listelerde yer alan tıbbi malzeme SUT kodlarında; eşleştirilen barkodlar dışındaki tıbbi malzemelerin bedelleri ödenmeyecektir. Ayrıca herhangi bir tıbbi malzeme SUT koduna eşleştirilmiş bir ürün serbest kodsuz olarak gönderilemeyecektir. Tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların; daha önce yapılan duyurular çerçevesinde eşleştirmiş veya eşleştirmemiş olduklarına bakılmaksızın, ekte yayımlanan tıbbi malzeme listelerine eşleştirmek istediği ürünlerini; ait olduğu alan tanımlarına aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde 07.03.2014 tarihi mesai bitimine kadar eşleştirmeleri gerekmektedir. Firmalar; aşağıda sayılan listelere eşleştirilmemiş olan ürünleri için 07.03.2014 tarihinden sonra 01.08.2012 tarihinde yayımlanan Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ekinde yer alan Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu doğrultusunda eşleştirme başvurusu yapacaklardır.

Duyuru ekinde yer alan listelerdeki tıbbi malzeme SUT kodlarına daha önceki duyurulara göre firmalarca eşleştirilmiş olan ürünler yer almaktadır. Hatalı tıbbi malzeme SUT koduna eşleştirildikleri konusunda geri bildirim olan ürünler listelerde kırmızı yazı karakteri ile belirtilmiştir. Yapılacak eşleştirmelerde bu itirazların göz önünde bulundurulmasında yarar bulunmakla birlikte kırmızı yazı karakteri ile yazılanların dışında kalan barkodların doğru eşleştirildiği anlamına gelmemekte olup tüm barkodların yeniden gözden geçirilerek listelerdeki tıbbi malzeme SUT kodlarına eşleştirme yapılması gerekmektedir. Her bir ürün (Barkod) aşağıda sayılan listelerdeki en fazla 1 (bir) tıbbi malzeme alan tanımına eşleştirilebilecektir. Ancak herhangi bir SUT koduna eşleştirilmiş olan ürün, eşleştirildiği SUT kodunun alan tanımının başka listelerde de olması durumunda diğer listelerdeki aynı alan tanımlarına da mutlaka eşleştirilecektir. Birden fazla alan tanımına ve/veya hatalı alan tanımına eşleştirildiği tespit edilen barkodlar listelerden çıkarılacaktır. Listelerden çıkarılan ürünler; “Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” eki “Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzu”nda belirtilen B grubu başvuru yapılması halinde yeniden değerlendirilecektir. Firmalar, TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olan tüm ürünlerini (TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış ancak türlü nedenlerle hali hazırda piyasada arz ve dağıtımı olmayan ürünler de dâhil); Kurumumuz Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Malzeme Dairesi Başkanlığında EK-4’de yer alan TAHHÜTNAME’yi ticari işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından bizzat imzaladıktan sonra verilecek şifre ile http://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden yükleyeceklerdir. Listeye kaydedilen barkodlar, firma tanımlayıcı numarası ile TİTUBB kayıtları esas alınarak sorgulanacak olup, sorgu sırasında listede hatalı ürünlerin, boş satırların ve boş hücrelerin olması durumunda tüm liste hatalar belirtilerek düzeltilmesi için firmaya elektronik olarak iade edilecektir. Firmaların bilgilerini düzelttikten sonra yeniden listelerini yüklemeleri gerekmektedir. Mağduriyet yaşanmaması için firmaların ürünlerinin TİTUBB durumlarını kontrol etmeleri, varsa eksikliklerini tamamlamaları gerekmektedir. Bu nedenle son gün beklenmeden listeler yüklenmelidir. Listeler aşağıdaki uyarılar göz önünde bulundurularak doldurulmalıdır.
“Barkod Numarası” sütununa TİTUBB’a kayıtlı tıbbi malzemenin barkod numaraları sayı ise sayı, metin ise metin formatında girilmelidir. Eğer sayının başında sıfır varsa metin formatında girilerek barkod numarasına ek herhangi bir işaret veya fazladan bir karakter kesinlikle girilmemelidir. Firmaların aynı tıbbi malzeme SUT kodunda birden fazla ürünü varsa her bir barkod ayrı satırlara girilmelidir.

“SUT kodu” sütununa firmaların aynı tıbbi malzeme SUT kodunda birden fazla ürünü varsa bu sütundaki bilgiler her satırda tekrarlanarak girilmelidir. Boş kalan SUT kodları silindikten sonra yükleme yapılmalıdır.
“Teklif Fiyatı” sütununa firma tarafından ilgili ürüne öngörülen KDV hariç TL cinsinden fiyat teklifi girilmelidir. Fiyat bilgisi sadece sayı olarak girilmeli, eğer fiyat kuruş bilgisi içeriyorsa kuruş kısmı virgül ile ayrılmalıdır.
“KDV Oranı” sütununa o ürünün faturalamada geçerli olan KDV oranı girilmelidir. “İmal edildiği ülke” sütununa ürünün imal edildiği ülke adı yazılmalıdır. (Ülke adı kısaltılmadan Türkçe yazılmalıdır) Firmaların, iletişim bilgilerinin değişmesi halinde Kurumu bilgilendirmeleri gerekmektedir. Ürünün eşleştirileceği tıbbi malzeme alan tanımının EK-1’deki Listelerde yer almaması durumunda eşleştirme yapılmamalıdır.”

Taahhütname metni
Bahse konu yukarıda adı geçen ve firmalar tarafından imza edilen taahhütname metni ise aşağıdaki şekildedir;
Sosyal Güvenlik Kurumunca 05.02.2014 tarihinde “TIBBİ MALZEME LİSTELERİ TIBBİ MALZEME ALAN TANIMLARINA ÜRÜNLERİN EŞLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU” başlığı ile yayımlanan duyuruda yer alan branş listelerindeki tıbbi malzeme SUT kodlarına; Kurumun internet sayfasındaki ilgili adresten tarafımızca beyan edilmiş tıbbi malzeme/malzemelerin Türkiye’de piyasaya arzı için yetkili olduğumu/olduğumuzu, eşleştirmelerin duyuruda yer alan uyarılar ve kurallar göz önünde bulundurularak yapıldığını, bu tıbbi malzemelerin kayıt ve piyasaya arzına ilişkin olarak mevcut yasal düzenlemeler kapsamında basılı kopya olarak ve/veya elektronik ortamda yapılan tüm veri bildirimlerimin/bildirimlerimizin, verilen bilgi ve belgelerin doğru olduğunu, yaptığım eşleştirmelerde hata olması durumunda hatalı eşlenen barkodların listeden Kurumunuzca resen çıkartılabileceğini ve çıkartılan barkodlara ilişkin “Tıbbi Malzeme Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” kapsamında başvuru yapacağımı, ürünlerimiz ve firmamız ile ilgili değişiklikleri yazılı olarak Kurumunuza bildireceğimi, tüm sayılanlarla ilgili yapılacak inceleme sonucunda aksinin tespit edilmesi durumunda, oluşacak Kurum ve üçüncü kişilerin zararı ile ilgili tüm mali ve hukuki sorumluluğun firmamıza ait olduğunu kabul ettiğimi/ettiğimizi beyan ve taahhüt ederim/ederiz.”

Akabinde kurum tarafından yayınlanan 18.08.2014 tarihli duyuruda ise; Duyuruda yer alan taslak listeler 25.07.2014 tarihi ve 29071 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ekinde yer alarak SUT eki liste haline getirildiği ifade edilmiştir. Bu listelerden; “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-2)”,”Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-3)”, “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-4)”,”Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/T)” listelerinde; 05.02.2014 tarihinde yayımlanan duyuru ekinde yer alan listelere göre gereksinimler doğrultusunda bazı tıbbi malzeme alan tanımları eklenmiş, çıkarılmış ve alan tanımlarında değişiklikler yapılmıştır. Yeni yayınlanan bu duyuru ile ise, Söz konusu listelerde ürünü olan Tıbbi malzeme ithal ve/veya imal eden firmaların verdikleri taahhütname nedeniyle mağdur olmamaları için ürünlerini bu duyuru eki EK-1’de yer alan listelerdeki tıbbi malzeme alan tanımı ve SUT kodlarını esas alarak yeniden eşleştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca; 14.03.2014 tarihine kadar internet ortamında yapılan eşleştirmelerde birçok firma tarafından yanlış tıbbi malzeme SUT koduna eşleştirme yapıldığı (ölçü, şekil, materyal gibi unsurları dikkate almadan eşleştirdikleri), fiyat tekliflerinin gerçekten uzak olduğu tespit edilmiştir. Verilmiş olan taahhütler nedeniyle firmaların daha sonra mağdur olmamaları için ürünlerini ilgili SUT koduna eşleştirmeleri sırasında azami özeni göstermeleri ve fiyat tekliflerini gözden geçirmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; firmalar ürünlerini duyuru eki EK-3’deki “Barkod Bildirim Listesi” formunu doldurarak daha önce almış oldukları şifreleriyle 27.08.2014 çarşamba günü mesai bitimine kadar http://medsahis.sgk.gov.tr/sahis adresinden yüklemeleri gerekmektedir. Ürün yüklemelerinde ve eşleştirmelerinde yine bir takım kurallara uygun işlem yapılması firmalardan istenmiş ve belki de ilk defa, 05.02.2014 tarihindeki duyuru kapsamında vermiş oldukları TAHHÜTNAME’nin geçerli olduğu ve yanlış eşleştirme yapılması halinde taahhütname gereği işlem yapılacağı açıklanmıştır.

Yanlış eşleştirme zararı
Bu vesile ile aşağıdaki taahhütname metnini firmalara bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu metin gereğince yanlış eşleştirme yapmak suretiyle kamu kurumunun zararına sebebiyet veren firmalar bu zararın tazmin ettirileceği ifade edilmektedir. Ayrıca hukukun genel hükümlerine göre yanlış eşleştirme nedeniyle zarar uğrayan firmaların da zararlarını karşılamak için dava açmalarının mümkün olduğunu beyan etmek isterim. Bu nedenle özellikle kasıtlı olarak veya bilinçli kusur ile yanlış eşleştirmek yapmak suretiyle firma ve kamu zararına neden olan firmaların haksız rekabet davalarına muhatap olabileceklerini hatırlatmak isterim.

Muhittin Ertuğrul ERTÜRK
SEİS Hukuk Danışmanı / Avukat
ertugrul@ertugrulerturk.av.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here