Kamu alım mevzuatında son değişiklikler

0
253

Kasım ayı içinde Kamu İhale Mevzuatında bir takım değişiklikler gerçekleşmiş ve yine 29.11.2013 tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde bir takım yeni uygulamalar devreye girmiştir.

Bu değişikliklerin ilki Kamu İhale Genel Tebliğinde olmuştur. 28 Kasım 2013 tarihinde 28835 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ değişikliği ile mevzuatta bir takım değişiklikler yapılmıştır. Bahse konu değişikliklerin başlıcalar ve önemlileri aşağıdaki şekildedir. Tebliğin 91.2.1 inci maddesinde yer alan “ihale katılmaktan” ibaresi “ihalelere katılmaktan” şeklinde değiştirilmiş ve aşağıdaki madde 91 inci maddeye eklenmiştir. “91.5. Çerçeve anlaşma kapsamında gerçekleştirilen münferit alımlarda isteklilerin son teklif verme tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulanması ve Kurumdan teyit ettirilmesi zorunludur. Ancak ihale kararı ihale yetkilisince onaylanmadan önce ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının sorgulaması yapılmaz.”

Tebliğin 92.2 nci maddesinde yer alan “diğer yasal yükümlülükleri yerine getirmekle birlikte,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. Tebliğin 93.1 inci maddesinin birinci cümlesinde yer alan “bakanlık veya il düzeyinde” ibaresi “birden fazla idarenin bir araya gelerek” şeklinde değiştirilmiş ve aşağıdaki madde 93 üncü maddeye eklenmiştir. “93.2. Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin yedinci fıkrasında, münferit sözleşme aşamasında teklif edilen birim fiyat teklif bedelinin çerçeve anlaşmada yazılı birim fiyat teklif bedelini aşamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu itibarla, çerçeve anlaşmaya konu olan alımlarda/işlerde, yürürlükte bulunan ilgili fiyat farkına ilişkin esaslar uyarınca birim fiyat teklif bedelinin güncellemesinin söz konusu olması halinde, isteklilerin münferit sözleşme aşamasında teklif ettikleri birim fiyat teklif bedellerinin çerçeve anlaşmada yazılı olan birim fiyat teklif bedelinin güncellenmiş olan halini aşmaması gerekmektedir.” Tebliğin 95’inci maddesi başlığıyla birlikte şu şekilde değiştirilmiştir: “Madde 95 – Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesi gerçekleştirmesi. 95.1 Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesi yapabilmesi için aralarında yapmış oldukları protokolde çerçeve anlaşma ihalesini yapacak olan idare ile çerçeve anlaşmadan yararlanarak münferit sözleşme yapacak olan idareleri belirlemeleri gerekmektedir.”

      Çerçeve Anlaşma İhalesi’nin feshedilmesi
       Tebliğin 96’ncı maddesi başlığıyla birlikte şu şekilde değiştirilmiştir: “Madde 96 – Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesi gerçekleştirmesi durumunda çerçeve anlaşmanın feshine ilişkin işlemler. 96.1. Çerçeve anlaşmanın sona erme halleri “Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlerine Ait Tip Çerçeve Anlaşma” metninin 11’inci maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Tip Çerçeve Anlaşmanın 12’nci maddesinde ise çerçeve anlaşmanın feshedildiğinin makul bir süre içerisinde istekliye bildirileceği hüküm altına alınmıştır. Birden fazla idarenin bir araya gelerek çerçeve anlaşma ihalesi gerçekleştirdiği durumlarda, çerçeve anlaşma kapsamında münferit alım gerçekleştiren idarelerin çerçeve anlaşmanın feshini gerektiren bir durumla karşılaştıkları zaman bu durumu gecikmeksizin çerçeve anlaşmayı imzalayan idareye bildirmeleri gerekmektedir. Bu bildirim 4734 sayılı Kanunun 65’inci maddesinde yer alan yöntemlerden herhangi biriyle gerçekleştirilebilir. Çerçeve anlaşmayı imzalayan idarenin çerçeve anlaşmanın feshine ilişkin olarak münferit alımı gerçekleştiren idare tarafından kendisine yapılan bildirimde belirtilen hususların çerçeve anlaşmanın feshini gerektirdiğini tespit etmesi durumunda, bildirim tarihinden itibaren makul bir süre içerisinde çerçeve anlaşmayı feshetmesi ve çerçeve anlaşmanın feshedildiğini de yine makul bir süre içerisinde hem çerçeve anlaşması feshedilen istekliye hem de çerçeve anlaşma kapsamında münferit alım gerçekleştirecek olan idarelerin tamamına bildirmesi gerekmektedir.” Bu değişikliklerin ikincisi ise; 29.11.2013 tarihinde Yürürlüğe Girmiş olan Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar başlıklı Kamu İhale Kurumu duyurusudur. Bahse konu duyuru aşağıdaki şekildedir;

İhale Dokümanı ve İlan Hazırlanması İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar
Bilindiği üzere 4734 sayılı Kanuna göre ihalesi yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanacak fiyat farklarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararları 31.8.2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve 29.11.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2013/DK.D-219 sayılı Kurul Kararı ile, bahsedilen kararlarla getirilen yeni düzenlemeler ve diğer bazı hususlarda yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri yapılmıştır. Bu değişiklikler ağırlıklı olarak ön yeterlik şartnameleri/idari şartnameler ile sözleşme tasarılarını etkilemektedir. Yönetmelik ve tebliğ değişiklikleri 28.11.2013 tarihli ve 28835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu itibarla idarelerin EKAP üzerinden yaptıkları ihale işlemlerinde herhangi bir aksama olmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir: Ön yeterlik/ihale dokümanı bu değişikliklerden önceki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ancak ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanmamış (ilansız pazarlık usulüne göre yapılan ihalelerde davet yapılmamış) ihalelerin doküman onayları 29.11.2013 tarihi itibarıyla kaldırılacaktır. Söz konusu dokümanın 29.11.2013 tarihi itibari ile yeni yönetmelik hükümlerine göre tekrar hazırlanması gerekmektedir. İhale dokümanı, yürürlükteki uygulama yönetmelikleri hükümlerine göre hazırlanan ve onaylanan ihalelere ilişkin ön yeterlik/ihale ilanları en son 28.11.2013 Perşembe günü Kamu İhale Bülteninde yayımlanacaktır. Bu ihalelere ilişkin ilan işlemlerinin en geç 27.11.2013 Çarşamba günü saat 11.00’a kadar tamamlanması zorunludur. Ön yeterlik/ihale ilanı hazırlanılarak Kurumumuza gönderilmiş, ancak 28.11.2013 tarihli Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmamış tüm ön yeterlik/ihale ilanları iade edilecektir. 27.11.2013 tarihi saat 11.00’dan 29.11.2013 tarihine kadar ön yeterlik/ihale ilanlarının EKAP üzerinden gönderilmesine izin verilmeyecektir. 29.11.2013 tarihinden itibaren ön yeterlik/ihale dokümanları EKAP üzerinden yeni yönetmelik hükümlerine göre hazırlanacaktır. İstisna/Kapsam dışı olan ihaleler yukarıda belirtilen yönetmelik değişikliklerine bağlı hususlardan etkilenmeyecek, bu ihalelere ilişkin ilanlar kesintiye uğramadan Kamu İhale Bülteninde yayımlanmaya devam edecektir. Bütün idarelere önemle duyurulur.

Av. Muhittin Ertuğrul ERTÜRK
Avukat / SEİS Hukuk Danışmanı
ertugrul@ertugrulerturk.av.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here