Kamu İhale Yönetmeliklerinde bir dizi değişiklik yapıldı

0
130

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde bir dizi değişiklik yapılmış ve EKAP üzerinden yapılacak işlemler ile uyumlu hale getirilmiştir.

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde bir dizi değişiklik yapılmış ve Ekonomik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılacak işlemler ile uyumlu hale getirilmiştir. Nitekim yakın zamanda ihalelerin elektronik ortamda yapılacağı planlanmış ve bütün mevzuat buna uyumlu hale getirilmeye çalışılmıştır. Değişiklikler aşağıdaki şekildedir;

Bildirim ve tebligatlar

Münferit sözleşme aşamasında, münferit alımı yapacak idare tarafından tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilmiş ise bildirim ve tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz. EKAP üzerinden yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu yolla yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

EKAP’a kayıt

Münferit sözleşme aşamasında, münferit alımı yapacak idare tarafından tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilebilir. Bu durumda münferit sözleşme aşamasında elektronik ortamda verilmeyen teklifler kabul edilmez. Ayrıca münferit sözleşme aşamasında teklif verecek isteklilerin son teklif verme tarih ve saati öncesinde EKAP’a kayıt olmaları zorunludur. Tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilir ise münferit sözleşme tasarısının e-imza kullanılarak indirilmesi EKAP üzerinden yapılır. Yapılan yeterlik değerlendirmesi sonrasında çerçeve anlaşmaya taraf olan isteklilerin yeterlik durumları EKAP üzerinde kayıt altına alınır. Teklif zarfları, alınış sırasına göre incelenir. Teklif zarfları açılmadan önce yaklaşık maliyet açıklanır. Zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu, Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İlgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak tutanak düzenlenir. Bu tutanakların ihale komisyonu başkanınca onaylanmış suretleri isteyenlere imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.

e-tekliflerin hazırlanması

Münferit sözleşme aşamasında tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilmesi halinde; e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması, son teklif verme saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi, e-tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin işlemlerde; geçici teminat ile yeterlik belgeleri ve yeterlik belgelerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler hariç, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 19, 22, 23 ve 24 üncü maddeleri uygulanır. Münferit sözleşme aşamasında tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilmesi halinde; bildirim ve tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz. EKAP üzerinden yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu yolla yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

Zarfların açılması

İhale konusu işin yaklaşık maliyeti açıklandıktan sonra zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubunun usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik olan veya teklif mektubu usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve teklif bedelleri açıklanarak tutanağa bağlanır. Düzenlenen bu tutanaklar ihale komisyonunca imzalanır ve ihale komisyonu başkanı tarafından onaylanmış bir sureti isteyenlere imza karşılığı verilir.

Tekliflerin hazırlanması

Tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilen münferit sözleşmelerde tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesinde aşağıdaki usul ve esaslara uyulması gerekmektedir. Münferit sözleşme tasarısı, e-teklif vermeye davet edilen istekliler tarafından e-imza kullanılarak EKAP üzerinden indirilir. e-teklifler elektronik ortamda EKAP üzerinden hazırlanır ve e-teklif vermeye yetkili kişinin e-imzası ile imzalanarak son teklif verme tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir. EKAP, e-imza ile imzalanmış e-teklifi Kuruma göndermeden önce şifreleme işlemi yapar. Şifreleme sonucunda EKAP tarafından oluşturulan e-anahtar istekli tarafından kaydedilir. İş ortaklığı olarak e-teklif veren isteklilerin e-teklifinin, ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması gerekir. e-tekliflerin ve buna ilişkin e-anahtarların EKAP’a alınma zamanı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgası ile kayıt altına alınır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır. e-tekliflerin, tekliflerin açılma saatine kadar Kurum tarafından belirlenen şifreleme ve saklama yöntemleri ile EKAP’ta saklanarak açılmaması sağlanır. EKAP’tan kaynaklanan teknik problemlerden veya öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan genel ve objektif nedenlerle EKAP’a erişimin sağlanamamasından dolayı, son teklif verme tarih ve saatinden bir gün öncesinden itibaren e-tekliflerin; son teklif verme tarih ve saatinden itibaren tekliflerin açılacağı saate kadar e-anahtarların hiçbir istekli tarafından EKAP’a iletilemediğinin ve/veya tekliflerin açılma saatinde e-tekliflerin açılamadığının idare tarafından Kuruma bildirilmesi veya Kurum tarafından tespit edilmesi durumunda, Kurum idareye son teklif verme ve/veya tekliflerin açılma tarih ve saatini en fazla beş iş günü erteleme yetkisini tanıyabilir. Erteleme yapılması durumunda ihalenin ertelendiği EKAP üzerinden isteklilere bildirilir ve EKAP üzerinden görülebilir. Bu erteleme süresinde de teknik problemlerin çözülememesi veya EKAP’a erişimin sağlanamaması durumunda idare tarafından ihale iptal edilir. Son teklif verme tarih ve saati ile tekliflerin açılma saati arasında asgari üç saatlik bir farkın bulunması kaydıyla, e-teklifler, aynı günün mesai saatleri içerisinde istekliler ve hazır bulunanlar önünde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

Açılamayan e-teklifler

e-anahtarının bozuk olması veya virüs içermesi gibi nedenlerle EKAP tarafından açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle EKAP üzerinde “Münferit Sözleşmelerde Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca tekliflerin açılma saatinde kaç e-teklif verilmiş olduğu hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin teklif mektuplarının uygun olup olmadığı kontrol edilir. EKAP üzerinde “Münferit Sözleşmelerde e-teklif Açma Tutanağı” düzenlenir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanır ve EKAP üzerinde “Münferit Sözleşmelerde İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara ve Yaklaşık Maliyetin Açıklanmasına İlişkin Tutanak” hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır. e-tekliflerin açılması ve ilk oturumun kapatılmasından sonra, ihale komisyonu belirleyeceği bir tarih ve saatte toplanır ve EKAP üzerinde tekliflerin değerlendirmesine başlanır. Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda yapılabilir. Ancak bu durumda her oturum kapatılmadan önce bilgiler EKAP’a kaydedilir.

Bildirim ve tebligatlar

Münferit sözleşme aşamasında tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilmesi halinde; bildirim ve tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz. EKAP üzerinden yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Bu yolla yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde ise yine EKAP üzerinden yapılacak olan ihalelere uyumlu hale getirilmesi için bir dizi değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikler aşağıdaki şekildedir; e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortak girişim ortaklarının tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. EKAP, e-imza ile imzalanmış e-teklifi Kuruma göndermeden önce şifreleme işlemi yapar. Şifreleme sonucunda EKAP tarafından oluşturulan e-anahtar, istekli tarafından kaydedilir. e-teklifin ihale dokümanında belirtilen tekliflerin açılma saatine kadar EKAP üzerinde Kurum tarafından belirlenecek şifreleme ve saklama yöntemleri ile saklanarak açılmaması sağlanır. Teklife ilişkin e-anahtar ihale tarih ve saatinden sonra, tekliflerin açılacağı saate kadar EKAP üzerinden gönderilir. Tekliflerin açılacağı saate kadar e-anahtarları gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılır. İhale tarih ve saati ile tekliflerin açılma saati arasında asgari üç saatlik bir farkın bulunması kaydıyla, e-teklifler, aynı günün mesai saatleri içerisinde istekliler ve hazır bulunanlar önünde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır. Münferit sözleşme aşamasında tekliflerin elektronik ortamda alınmasına karar verilmesi halinde, münferit sözleşme tasarısının e-imza kullanılarak indirilmesi EKAP üzerinden yapılır. Bu durumda, e-tekliflerin hazırlanması ve sunulması, son teklif verme saatinden veya tekliflerin açılma saatinden önce ihalenin iptal edilmesi, e-tekliflerin açılması ve değerlendirilmesine ilişkin işlemlerde; geçici teminat ile yeterlik belgeleri ve yeterlik belgelerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler hariç, bu Yönetmeliğin 19, 22, 23 ve 24 üncü maddeleri uygulanır. Her iki yönetmelik değişikliklerine göre başlanmış olan ihaleler mevcut regülasyonlara göre tamamlanacaktır. Ancak her iki yönetmelik değişiklikleri, yayımı tarihi olan 1/12/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Muhittin Ertuğrul ERTÜRK
SEİS Hukuk Danışmanı / Avukat
ertugrul@ertugrulerturk.av.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here