Sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesi

0
112

“Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi” başlıklı 2012/33 sayılı genelge SGK tarafından yayınlandı.
 

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından, “Sağlık Kurum ve Kuruluşlarınca Temin Edilen Tıbbi Malzeme Bedellerinin Ödenmesi” başlıklı 2012/33 sayılı genelge yayınlanmıştır. Bahse konu genelge en son yapılan Eylül sonu değişikliğinin ertesine rastlamış ve son şekli ile SUT’un uygulanmasına yönelik düzenlemelere yer verilmiştir. Malumunuz ilk defa Eylül Sonu yayınlanan SUT değişikliğinde açık şekilde SUT ekinde yer almayan Tıbbi Malzeme Bedellerinin ödenmeyeceği belirtilmiştir. Bahse konu genelgenin önemli kısımlarını sizler ile aşağıda paylaşmak isterim;

Hizmet detay belgelerinin incelenmesi
Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler sağlık kurumu tarafından temin edilmek zorundadır. Bu malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilecektir. Ancak Sağlık Uygulama Tebliği’nin Tıbbi Malzeme Ödemeleri başlıklı 7.2 numaralı maddesi gereği Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemeler için hastaya herhangi bir ödeme yapılmaz. Kurumca bedeli karşılanmayan bu tıbbi malzemelerin kullanıldığı durumlarda ilgili sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastaya yazılı bilgilendirme yapılması zorunludur. Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin kullanıldığı durumlarda ilgili sağlık hizmeti sunucusu tarafından hastaya yazılı bilgilendirme yapılmaması durumunda fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilecektir.

Tekrar kullanılabilir tıbbi malzemeler
Bedeli Kurumca karşılanmayan işlemlere ait tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır. Tekrar kullanılabilir tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır. Mevzuat ve işlemlerin uygunluğu yönünden kullanımı uygun olmayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır. SUT ve eki listelerde tanımlanmış olan kullanım endikasyonlarına uymayan malzeme bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır. SUT eki “Bedeli Ödenmeyecek Basit Sıhhi Sarf Malzemesi Listesi” nde (EK–5/B) yer alan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır. Her türlü laboratuar testlerinde kullanılan in vitro tıbbi malzeme bedelleri işlem bedeli içerisinde ödendiğinden Kuruma ayrıca faturalandırılamayacaktır. Sağlık kurumlarında demirbaş olarak kullanılan malzemeler ile bunlara ait yedek parça, tamir, bakım-onarım, aksesuar ve tekrar kullanılabilir sarf malzemelerinin bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak, sağlık kurumlarında demirbaş olarak kullanılan malzemelerin hasta kullanımına mahsus tek kullanımlık tıbbi sarf malzeme bedelleri Kurumca karşılanır.

Serbest kodsuz malzeme
SUT ve eki listelerde yayınlanmış branşlar dışında kalan branşlarda kod ve ad olarak karşılığı olmayan malzemeler serbest kodsuz malzeme olarak değerlendirilecektir. SUT eki EK-5/A-1, EK-5/A-2, EK-5/E, EK-5/F listelerinde yer alan malzemelerin MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanmayacaktır. Diğer yandan Kurumca bedeli karşılanacak; Göz branşına ait tıbbi malzemeler EK- 5/G listesinde, Kardiyoloji branşına ait tıbbi malzemeler EK-5/H listesinde, Kalp Damar Cerrahisi branşına ait tıbbi malzemeler EK-5/I listesinde, Kulak Burun Boğaz branşına ait tıbbi malzemeler EK-5/J listesinde, Kadın Doğum branşına ait tıbbi malzemeler EK-5/K listesinde, Üroloji branşına ait tıbbi malzemeler EK-5/L listesinde fiyatlarıyla birlikte tanımlanmıştır. Bu listelerde yer alan malzemelerin 01/11/2012 tarihinden itibaren MEDULA hastane uygulamasına serbest kodsuz malzeme olarak girilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanmayacaktır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası ekranı
TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmamaktadır. Bu nedenle ihale sonuç tarihinde bedeli Kurumca karşılanması talep edilen tıbbi malzemenin TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında yer almayan tıbbi malzemeler ve SUT’ta belirtilen istisnai durumlarda (Hasta alt bezi ve çocuk alt bezi gibi) TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmayacaktır.

Firma bayi ilişkisi
İnceleyici tarafından cihazın TİTUBB kaydının olduğu TİTUBB ekranından doğruladıktan sonra aynı ekrandan fatura üzerinde yer alan firma tanımlayıcı no veya firma adından firma bayi ilişkisi sorgulanarak distribütör firmalarca bayilerinin de TİTUBB’da tanımlanmış olup olmadığı kontrol edilecektir. Bayilik kaydının sorgulanmasında sağlık hizmet sunucusunun malzemeyi satın aldığı tarih, ihale sonuç tarihi esas alınacaktır. İhale sonuç tarihinden sonra yapılacak bayilik kayıtları dikkate alınmayacaktır. Firma bayii ilişkisi tespit edilemeyen tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır. Sistemden kaynaklanan bir sorun dolayısıyla TİTUBB ekranından firma bayi ilişkisinin tespit edilemediği durumlarda, sağlık hizmet sunucusunca ihale sonuç tarihinde firma bayi ilişkisini kanıtlayan ve ana firmaca beyan edilmiş bir belgenin ibraz edilmesi durumunda malzeme bedeli Kurumca karşılanacaktır.

Tıbbi malzeme etiket ve barkod bilgisi
Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarınca temin edilerek hastalara kullanılan tıbbi malzemeler için; TİTUBB kayıt/bildiriminde tanımlı barkod numara bilgisi, hasta güvenliği açısından, hasta işlem dosyasında muhafaza edilir ve Kurumca gerekli görüldüğü durumlarda ibrazı zorunludur. İnceleyici, ibraz edilen barkod bilgisini TİTUBB ve MEDULA ekranında yer alan ve faturada bildirilen barkod bilgisi ile karşılaştıracaktır. Karşılaştırma sonucunda malzemeye ait bu bilgilerin örtüşmemesi halinde, malzeme bedeli Kurumca karşılanmayacaktır.

İhale/doğrudan temin sonuç bilgileri ekranı
Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumları, temin ettikleri tıbbi malzemeler için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddesinde belirtilen ihale usulleri ve doğrudan temin alımları da dâhil olmak üzere yaptıkları alımların; ihale kayıt numarası (İKN) (doğrudan temin alımları hariç), TİTUBB kayıt numarası, KDV hariç alış fiyatı, adet, tarih, hastane kodu ve firma bilgisi vb. bilgileri İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranına eksiksiz ve düzenli olarak girmek zorundadırlar. Sözleşmeli resmi sağlık kurumlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu, 20 nci, 21 inci ve 22 nci maddesinde belirtilen ihale usulleri ve doğrudan temin alımları da dâhil olmak üzere yaptıkları alımlarda İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranına hatalı giriş yapmaları durumunda; aşağıda belirtilen belgelerin Kurum ödeme birimlerine resmi sağlık kurumlarınca resmi olarak gönderilmesi halinde, hatalı girişleri düzeltmeye yetkili İl Müdürlüğü personeli tarafından düzeltme ve güncelleme işlemleri yapılacaktır. İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranında, aynı İhale Kayıt Numarası (İKN) ile aynı TİTUBB kodlu tıbbi cihazlara ait birden fazla alımın kaydedildiği durumda mükerrer girilen kayıtlar yukarıdaki prosedüre uygun şekilde düzeltme işlemleri yapılacak olup, ödeme birimlerince ödeme işlemlerinde mükerrer kayıtlar göz önünde bulundurulmayacaktır.

4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi olan sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında tıbbi malzeme ödeme işlemleri
Öncelikli olarak ekli alış faturası üzerinde yazan birim fiyat inceleyici tarafından kontrol edilecek olup yapılacak diğer işlemler aşağıda açıklanmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarınca temin edilen tıbbi malzeme bedelleri, tıbbi malzemenin KDV dâhil alış fiyatı üzerine; % 15 işletme gideri ilave edildikten sonra bulunan tutar üzerine hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek fatura edilmekte ve bedelleri Kurumca ödenmektedir. SUT ve eki listelerde yer alan tıbbi malzemelerin temin edilmesi halinde, bu listelerdeki birim fiyatlar, sağlık hizmeti sunucuları tarafından hangi fiyatlarla temin edildiğine bakılmaksızın geri ödemede esas alınacak olan fiyatlardır. Bu fiyatlara sadece KDV ilave edilecektir.

Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında tıbbi malzeme ödeme işlemleri
SUT ve eki listelerde yer alan malzemeler, SUT eki listelerde belirlenen birim fiyatlar üzerinden fatura tutarını aşmamak üzere ödenmektedir. SUT ve eki listelerde yer almayan tıbbi malzemeler ve SUT ve eki listelerde SUT kodu olup da fiyatı olmayan tıbbi malzemeler; İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranında (son bir yıl içerisinde farklı en az 3 (üç) hastanenin fiyatı olmalı ) tespit edilen ve Kurum taşra teşkilatı inceleme birimlerince benzer nitelikte, aynı işlevsel özellikte ve aynı tıbbi sonucu verdiği kabul edilen malzemenin işlem tarihinden önceki son bir yıl içerisindeki en ucuz 5 (beş) fiyatın ortalaması alınmakta (beş fiyatın altında olması halinde var olan en az 3 (üç) fiyatın ortalaması alınır), KDV dahil fiyatı, fatura tutarını geçmemek üzere ödenmektedir. Öncelikli olarak ekli alış faturası üzerinde yazan birim fiyat inceleyici tarafından kontrol edilecektir. Sonrasında TİTUBB sayfasından küresel ürün numarası ile arama yapılacak, bu sayfadaki ürüne ait etiket adı ve GMDN kod numarası alınacaktır. SUT ve eki listeleri ile İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranından en az 3 (üç) hastanenin fiyatı tespit edilemeyen tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmayacaktır. SUT ve eki listelerde fiyatı tespit edilemeyen tıbbi malzemelerin İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranı sayfasından fiyatlarının tespit edilebilmesi için küresel ürün numarası (barkod) veya etiket adı ile ihale sonuç giriş tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde en az 3 (üç) hastane fiyatı aranacaktır. Bu ekranın sorgulamasında fiyatı 0 TL olarak girilmiş tutarlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu Ekrana ait sayfadan küresel ürün numarası (barkod) veya etiket adı ile ihale sonuç giriş tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde en az 3 (üç) hastanenin fiyatının bulunamaması durumunda bu sefer aynı arama GMDN kodu ile yapılacak ve ihale sonuç giriş tarihinden itibaren son bir yıl içerisindeki en az 3 (üç) hastane fiyatı aranacaktır. İhale sonuç giriş tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde en az 3 (üç) hastanenin fiyatına ulaşılamadığı taktirde tıbbi malzeme bedeli Kurumca ödenmeyecektir. İhale sonuç giriş tarihinden itibaren son bir yıl içerisinde en az 3 (üç) hastanenin fiyatına ulaşılması durumunda, ekrana ait sayfada küresel ürün numarası (barkod)/etiket adı/GMDN ile yapılan aramada bulunan fiyatlardan ihale sonuç giriş tarihi işlem tarihinden sonra olanlar elenecek ve kalanların içinden en düşük 5 (beş) hastanenin (yoksa olanların) fiyat ortalaması alınmak suretiyle fiyat tespiti yapılacaktır.

Muhittin Ertuğrul ERTÜRK
SEİS Hukuk Danışmanı / Avukat
ertugrul@ertugrulerturk.av.tr

TEILEN
Önceki İçerikPatron ne der?
Sonraki İçerikUzaktan eğitim

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here