Satınalma İşlemleri Genelgesi

0
116

Daha önceki genelgeleri büyük ölçüde kaldıran ve mal ve hizmet alımlarını düzenleyen genelge ile toplu ve merkezi alımlara hazırlık yapılması amaçlanmıştır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı tarafından yayınlanan 09.08.2012 tarih ve 949 sayılı (Satınalma İşlemleri – 2) genelge ile kurumun satın alma işlemleri ile ilgili bazı sınırlandırmalar getirilmiş ve ihtiyaçların tespiti, planlanması ve ihale işlemlerine hazırlık amacı ile bazı hususlara değinilmiştir. Daha önceki genelgeleri büyük ölçüde kaldıran ve mal ve hizmet alımlarını büyük ölçüde düzenleyen genelge ile toplu ve merkezi alımlara hazırlık yapılması amaçlanmıştır. Genelgenin hazırlanması 663 sayılı Sağlık Bakanlığı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda gerçekleştirilmiştir ve Kamu Hastane Birlikleri oluşturulma faaliyetleri ve birliklerin görev ve çalışmalarına ışık tutmuştur. Bahse konu genelgeye göre; Kamu Hastane Birliklerinin kuruluşu ve yeni yapıya geçiş sürecinde kurumlarda hizmet sunumunun aksatılmadan sürdürülebilmesi için Kuruma bağlı hastaneler ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin bundan sonraki satın alma işlemlerinde aşağıdaki hususlar çerçevesinde hareket etmelerine karar verilmiştir. Öncelikle eski genelgelerde getirilen sınırlandırmalar kaldırılmıştır. Ancak, yapılacak tüm ihalelerde ihale dokümanları işin bitim tarihi 31/ 12/ 2013 tarihini geçmeyecek şekilde hazırlanması istenmiştir.

Genelgenin önemli başlıkları ise aşağıdaki şekildedir;

Hizmet alımları
1.Tıbbi hizmet alımları, görüntüleme hizmet alımları, tıbbi cihazların bakım ve onarımı için yapılan hizmet alımlarında; İl Yataklı Tedavi Kurumları Alımları Planlama Komisyonunca; hizmetin bir veya birkaç merkezinden sunulabilme imkânları ve ihalelerin birleştirilerek toplu yapılmasının maliyet etkinlik değerlendirmesi yapılacak olup, değerlendirme sonunda Komisyonca toplu ihale yapılması uygun görülen işin ihalesi, bünyesinde merkezi satın alma birimi bulunan İl Sağlık Müdürlüğü veya hastane tarafından yapılacaktır.
Toplu alım yoluyla ihalesine karar verilen işler, İl Yataklı Tedavi Kurumları Alımları Planlama Komisyonu ile taraf olan hastane idarelerinin de önerileri doğrultusunda, cihaz- hizmet- kurum bazında kısımlardan oluşan, kısmi teklife açık ve birim fiyat teklif ile toplu alıma çıkılacaktır.
Yapılan değerlendir sonunda, birleştirilerek toplu ihale yapılması uygun görülmeyen işlerin ihalesi kurumlarınca yapılacaktır. Kurumca izin verilen tıbbi cihaz hizmet alımları ve tıbbi hizmet alımları ihalelerinde işin bitiş tarihi olarak Kurumumuzca verilen izin süreleri dikkate alınacaktır. Tıbbi hizmet veya görüntüleme hizmeti kapsamında il düzeyinde tek bir cihazla ( ilde tek bir MR, tek bir BT ile ) hizmet veriliyor ise işin bitiş tarihine ilişkin bu yazıda yer alan sınırlamalar dikkate alınamayabilecek olup “Tıbbi Cihaz Hizmet ve Tıbbi Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Hesaplamaya Yardımcı Modül” üzerinden yapılacak maliyet analizine göre işin bitim tarihi idarelerce belirlenecektir.

Süreklilik arz eden alımlar
2.Yemek, temizlik, hasta yönlendirme, veri hazırlama, koruma ve güvenlik gibi süreklilik arz eden hizmet alımlarında; hastanelerin görüşleri alınarak toplu ihale yapılması İl Sağlık Müdürlüğünce uygun görülen işlerin ihalesi bünyesinde merkezi satın alma birimi bulunan İl Sağlık Müdürlüğü veya hastane tarafından toplu olarak yapılacaktır. Bu işlerden etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik kriterleri çerçevesinde toplu ihale yapılması İl Sağlık Müdürlüğünce uygun bulunmayan işler, her bir kurumun kendisi tarafından ihale edilecektir.

HBYS alımları
3.Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) alımları kapsamında il düzenleyici tüm kurumların ihtiyaçları ve mevcut sözleşmesi bulunan HBYS’ ler; İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde ve ildeki hastanelerin temsilcilerinden oluşacak teknik bir komisyon marifetiyle gerekli değerlendirmeler yapılarak il düzeyinde tüm kurumların tek bir HBYS yazılımı üzerinden işletilebilmesi için öncelikle planlama yapılacak ve süreç içerinde sözleşmesi devam eden kurumlarında tek bir yazılıma dahil olabileceği şekilde kademeli geçişi de içerir ihale dokümanları işin bitim tarihi 31/ 12/ 2013 tarihini geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
HBYS yazılımlarının kurumu, kullanıcı eğitimi, veri tabanı entegrasyonu vb. yeni yazılıma geçiş süreçleri ile faturalandırma uygulamaları da dikkate alınıp maliyet etkinlik çalışması yapılarak kurumların verilerinin entegrasyonunu sağlayacak şekilde birbiri ile uyumlu teknik şartnameler hazırlanarak, 2014 ve sonraki yıllarda tek bir yazılımda birleştirilebilecek şekilde ihale dokümanları hazırlanacaktır.
KİT karşılığı cihaz kullanma
4.Laboratuar hizmet sunumuna ilişkin ihtiyaçların karşılanması amacıyla yapılan KİT Karşılığı Cihaz Kullanma Uygulaması Alımları ile Laboratuar Hizmet Alımları, her bir kurumun kendisi tarafından yapılacaktır. Ancak, Bakanlığımızca (Strateji Geliştirme Başkanlığı) yayımlanan 06 Ağustos 2010 tarihli ve 2010/56 sıra nolu genelge uyarınca laboratuvar hizmet sunumu ihtiyaçları İl Sağlık Müdürlüklerince il düzeyinde yapılan toplu alımlarla karşılanan ve söz konusu genelge eki listede yer alan kurumların bu ihtiyaçlarına ait ihaleler, söz konusu genelgede düzenlenen esaslar çerçevesinde İl Sağlık Müdürlüklerince yapılacaktır.

Mal alımları

1.Tıbbi sarf malzemesi, ilaç, serum, anti serum, aşı, ortez, protez gibi ihtiyaçlar daha önceden olduğu gibi merkezi satın alma birimlerince yapılan/ yapılacak olan çerçeve anlaşmalar veya toplu alımlarla karşılanmaya devam edilecektir. Çerçeve anlaşmalar 24 aya kadar süreli yapılacaktır. Bakanlarımızın 2010/ 49 sayılı genelgesi gereği bağlı kurum statüsünde tanımlanan ve söz konusu genelge eki listede yer alan kurumlar bu ihtiyaçlarını bağlı oldukları hastanelerden (tedarikçi kurumlarda) söz konusu genelgede yer alan düzenlemeler çerçevesinde temin edeceklerdir.
2.Kırtasiye, yakacak, akaryakıt gibi diğer mal alımlarının ihaleleri her kurumun kendisi tarafından yapılacaktır.

Diğer Hususlar
1.Türkiye Halk Sağlığı Kurumlarına bağlı olan Entegre İlçe Hastanelerinin ilaç, serum, tıbbi sarf malzeme ihtiyaçları ile laboratuar hizmet sunumuna yönelik ihtiyaçların karşılanması için, İl Halk Sağlığı Müdürlüklerince talepte bulunulması halinde bu talepler İl Sağlık Müdürlüğünce veya ilgili hastane tarafından, yapılacak protokolde belirlenecek esaslar çerçevesinde bedeli karşılında temin edilecektir.
2.Azami stok miktarı, stok yönetimi uygulamaları hususunda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlığımız (Strateji Geliştirme Başkanlığı) tarafından yayımlanan genelgeler ve genel yazılar doğrultusunda işlem tesis edilmeye devam edilecek olup, yüksek stokla çalışan kurumlarda, mevcut sözleşmelerde iş eksilişine gitmek veya ertesi yıla geçen yükleme ile mal kabullerinin 21/12/2012 sonrasına yaymak suretiyle azami stok miktarına uygun işlem tesis edilecektir.
3.Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan Azami İşçi Sayısının Tespiti ile bu işçilere öngörülecek ücretler hususunda yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar Bakanlığımız (Strateji Geliştirme Başkanlığı) tarafından yayımlanan geneldeler, genel yazılar doğrultusunda işlem tesis edilmeye devam edilecektir.
4.Ayrıca 12 Mayıs 2009 tarihli ve 2009/32 sıra nolu genelge çerçevesinde geliştirilen “Hizmet Alımlar Kapsamında Çalıştırılan Azami İşçi Sayısının Tespiti Sistemi”nde; 2012 yılı Temmuz döneminde girilen verilere göre çalıştırabileceği işçi sayısı mevcut işçi sayısından fazla olan, başka ifadeyle sisteme göre eksik işçisi bulunan kurumlarımız çalıştırdıkları mevcut işçi sayısını koruma ve güvenlik hizmetleri kapsamındakiler hariç artırmayacaklardı. Herhangi bir nedenle işten ayrılan işçinin yerine yüklenicilerden yeni işçi istihdam etmeleri isteyebileceklerdir.
5.Toplu alım yoluyla ihalesine karar verilen işçilerin ihalelerinde, Bakanlığımız (Strateji Geliştirme Başkanlığı) tarafından yayımlanan 05 Nisan 2011 tarihli ve 2011/ 27 sıra nolu genelgede ” B- TOPLU ALIMLAR” başlığı altında yer alan düzenlemelere uygun olarak hareket edilecektir.

Muhittin Ertuğrul ERTÜRK
SEİS Hukuk Danışmanı / Avukat
ertugrul@ertugrulerturk.av.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here