SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

0
101

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 22.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı.  

22.06.2012 tarihli Resmi Gazetenin 28331 sayılı nüshası ile Sağlık Uygulama Tebliğinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin başlıcaları ve ihtilaf konu olan kısımları aşağıda açıklanmıştır. Bahse konu değişikliklerin en önemlileri aşağıdaki şekildedir;

Tıbbi malzeme temin esasları: Ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, basit sıhhi sarf ve iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemeleri tıbbi malzeme kapsamında değerlendirilir. SUT’ta temin ve ödeme esaslarıyla kuralları belirlenmiş olan tıbbi malzemelerin, bu kurallar dışında kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz. Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarında yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler sağlık kurumu tarafından temin edilmek zorundadır. Bu malzemelerin reçete karşılığı hastaya aldırılması durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. Ancak SUT’un 7.2 numaralı maddesi gereği Kurumca bedeli karşılanmayan tıbbi malzemelerin reçete edilerek dışardan temin ettirilmesi durumunda hastaya herhangi bir ödeme yapılmaz. Ayrıca bu tür malzemelerin Kurumca bedelinin karşılanmayacağına dair ilgili sağlık kurumlarınca hastanın yazılı olarak bilgilendirilmesi zorunludur. Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarınca temini zorunlu olmayan SUT eki “Protez ve Ortez Listesi” (EK-5/C) nde yer alan tıbbi malzemelerin yatarak tedaviler sırasında hastalara reçete edilmek suretiyle dışardan temin ettirilmesi halinde, şahıs ödemesi olarak SUT hükümleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır. SUT eki “Sağlık Kurumları Puan Listesi” nde (EK–8) yer alan birim puanlar “basit sıhhi sarf malzemeleri” dâhil olarak tespit edildiğinden, SUT eki “Bedeli Ödenmeyecek Basit Sıhhi Sarf Malzemesi Listesi” nde (EK–5/B) yer alan tıbbi malzemeler, hiçbir şekilde hastalara aldırılamaz ve sağlık kurumu faturalarında ayrıca gösterilemez. Kurumca bedeli karşılanan tıbbi malzemeler; SUT’ta belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında yer almayan tıbbi malzeme bedellerinin ödenmesinde; Kurum TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz. TİTUBB’a kayıtlı olan bir malzemenin ayrıca üretici ve/veya distribütör firmalarca bayilerinin de TİTUBB’da tanımlanmış olması gerekmektedir. Bir malzemenin TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca ödenmesi için tek başına yeterli değildir. Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarınca, temin edilen tıbbi malzemelerin TİTUBB kayıt numarası MEDULA sistemine kaydedilecektir. Kurumla sözleşmeli Kamu İhale Kanununa tabi resmi sağlık kurumları, temin ettikleri tıbbi malzemeler için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu, 20 inci, 21 inci ve 22 inci maddesinde belirtilen ihale usulleri ve doğrudan temin alımları da dâhil olmak üzere yaptıkları alımların; ihale kayıt numarasını (İKN) (doğrudan temin alımları hariç), TİTUBB kayıt numarasını, KDV hariç alış fiyatını, adedini, tarihini, hastane kodunu, firma bilgisini vb. bilgileri İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranına eksiksiz ve düzenli olarak girmek zorundadır. İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranına girmeyen sözleşmeli resmi sağlık kurumlarının tıbbi malzeme bedelleri, İhale/Doğrudan Temin Sonuç Bilgileri Ekranına eksiksiz ve düzenli olarak girilinceye kadar Kurumca karşılanmaz. Sağlık kurumlarında demirbaş olarak kullanılan malzemeler ile bunlara ait yedek parça, tamir, bakım-onarım, aksesuar ve tekrar kullanılabilir sarf malzemelerinin bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak, sağlık kurumlarında demirbaş olarak kullanılan malzemelerin hasta kullanımına mahsus tek kullanımlık tıbbi sarf malzeme bedelleri Kurumca karşılanır. Tıbbi Malzeme reçete tarihi ile fatura tarihi arasında en fazla 10 (on) iş günü olmalıdır. Ancak kişiye özel ısmarlama olarak üretilen veya kurumca iade alınan tıbbi malzemelerde bu süre aranmaz. İade kapsamındaki bu cihazlara ait işlemlerin reçete ve sağlık raporu ile birlikte reçete tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde Kurumumuz taşra teşkilatlarına başvurularak başlatılması zorunludur. Kurumca iade alınan cihazların Kurum stoklarında bulunmadığı durumlarda, bu cihazlara ait fatura tarihi ile stok kontrol tarihi arasında en fazla 10 (on) iş günü bulunması şartıyla fatura ve eki belgeler Kuruma teslim edilmelidir.
Kurumca bedeli karşılanacak;
1- Göz branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/G listesinde,
2- Kardiyoloji branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/H listesinde,
3- Kalp Damar Cerrahisi branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/I listesinde,
4- Kulak Burun Boğaz branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/J listesinde,
5- Kadın Doğum branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/K listesinde,
6- Üroloji branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/L listesinde fiyatlarıyla birlikte tanımlanmıştır.

SUT’un 7.1 numaralı maddesinin (28) inci fıkrasında yer alan branşlarda kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.
En son maddede açıklanan hususlar (Yeni SUT listesi yayınlanan ürünler ile ilgili olarak) yakın zamanda bir duyuru yayınlanması ihtiyacı hasıl olmuştur. Nitekim bu yeni listelerde yer alan ürünler, bugüne kadar en düşük ihale fiyatı üzerinden ödenen, kodu belli ancak bedeli belli olmayan ürünler olarak tedarik edilmekteydi. Kalite, işlev, fiyat ve özellik olarak farklılık arz eden bu ürünlerin, ilk defa liste halinde ve fiyatları ile belirlenmiş olması bugüne kadar yapılan alımlar ile ilgili olarak gerek tedarikçiler ve gerekse de resmi ve özel sağlık kuruluşlarında tereddüt uyandırmıştır. Aşağıda alıntısı yapılan duyuru ile yeni pozitif listeler ve bahse konu listelere yeni kodlar ile girecek ürünler belirlenene kadar, eski sistemden yani en düşük ihale fiyatından geri ödeme yapılmaya devam edileceği isabetle belirtilmiştir. Bu duyuru nedeniyle yeni yayınlan listelerde yer alan ürünlerin geri ödemesi 01.11.2012 ye kadar ( yani yeni pozitif listeler hazırlanana kadar ) en düşük ihale fiyatından yani SUT da yer alan Tıbbi Malzeme geri ödeme esaslarına göre yapılacağı belirtilmiştir. 03.07.2012 tarihli Başkanlık Duyurusu aşağıdaki şekildedir;
“SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞİN 7.1. MADDESİNİN 29’UNCU FIKRASINA İLİŞKİN DUYURU”
22.06.2012 tarih ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘ Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ’ in 7.1 numaralı maddesinin (28) inci fıkrasında;

Kurumca bedeli karşılanacak;
1- Göz branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/G listesinde,
2- Kardiyoloji branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/H listesinde,
3- Kalp Damar Cerrahisi branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/I listesinde,
4- Kulak Burun Boğaz branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/J listesinde,
5- Kadın Doğum branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/K listesinde,
6- Üroloji branşına ait tıbbi malzemeler, EK-5/L listesinde,

Fiyatları ile birlikte tanımlanmıştır. Anılan tebliğin 7.1 numaralı maddesinin (29) uncu fıkrasında, “SUT’ un 7.1 numaralı maddesinin (28) inci fıkrasında yer alan branşlarda kullanılan ve bu branşlara ait SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedelleri Kurumca karşılanmaz.” denilmekte olup, bu maddenin yürürlük tarihi 01.11.2012’dir. Belirtilen tarihe kadar, SUT’ un 7.1 numaralı maddesinin (28) inci fıkrasında belirtilen listelerde yer almayan tıbbı malzemelerin ödemelerinde Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili hükümleri kapsamında işlem yapılması hususunda bilgilerinizi rica ederim.” Bir başka değişle; bahse konu tebliğin 17 nci maddesi ile değiştirilen “Tıbbi Malzeme Temin Esasları” başlıklı 7.1. numaralı maddenin yirmi dokuzuncu fıkrası 1/11/2012 tarihinde uygulanmaya başlanacak ve bu tarihe kadar ( ki bu tarih yeni pozitif listelerin yayınlanacağı tarihtir ) en düşük ihale fiyatı üzerinden tedarik ve geri ödeme yapılabileceği anlaşılmaktadır. Bu duyurunun aksi şekilde anlaşılması halinde halihazırda alımına karar verilen, ödeme için SGK da bekleyen ve hastane stoklarında kullanılmayı bekleyen ürünler için ciddi bir kaos meydana geleceği açıktır.

Muhittin Ertuğrul ERTÜRK
SEİS Hukuk Danışmanı / Avukat
ertugrul@ertugrulerturk.av.tr

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here