Özel Hastaneler ile Tıp Merkezleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

0
98
Özel Hastaneler ile Tıp Merkezleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Özel Hastaneler ile Tıp Merkezleri Yönetmeliğinde değişiklik yapıldıSağlık kuruluşlarının kadroları Bakanlıkça Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi’ne kaydedilecek.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yönetmelik ile Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, 27 Mayıs tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, tıp merkezleri kadro devralma yoluyla Sağlık Bakanlığınca belirlenen uzman kadrolarının yüzde 25’ine kadar ek kadro devralabilecek, ancak kuruluş birleşmelerinde bu oran dikkate alınmayacak. Sağlık kuruluşlarının kadroları Bakanlıkça Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemi’ne kaydedilecek. İlan edilecek dönemlerde verilecek yeni kadrolar bu sistemde tanımlanacak ve tüm merkezlerinin kadro devri iş ve işlemleri, hekim ayrılış ve başlayışları ile poliklinik ve muayenehanelerin açılış işlemleri bu sistem üzerinden yürütülecek. Tıp merkezlerine ruhsat verilmesinden sonra, personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya mesleki diğer kariyerleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu personel listesi, kadro dışı çalışan tabipler de dahil olmak üzere tabiplerle yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri İl Sağlık Müdürlüğü’ne verilecek. Müdürlük tarafından personelini tamamladığı tespit edilen tıp merkezi, en geç 5 iş günü içinde Sağlık Bakanlığı’na bildirilecek. Bakanlıkça, yedi iş günü içinde Faaliyet İzin Belgesi verilen tıp merkezi hasta kabulüne başlayacak. Bakanlıkça ruhsatlandırıldığı tarihten itibaren altı ay içinde Faaliyet İzin Belgesi alarak hasta kabulüne başlamayan tıp merkezinin ruhsatnamesi iptal edilecek.

Acil hastadan ücret alınması
Tıp merkezleri, acil servise başvuran hastalara, gerekli ilk müdahalenin yapılması, gerekiyorsa hastanın yatışının yapılarak tedavisinin ve eğer gelişirse komplikasyonların tedavisinin tamamlanmasından sorumlu olacak. Hastanın tıbbi durumunun gerektirdiği uzman tabip, tıbbi donanım, müdahale, bakım ve tedavi için gerekli şartların tıp merkezinde sağlanamaması durumunda ise, gerekli ilk müdahalenin yapılmış olması kaydıyla, başka bir sağlık kuruluşuna usulüne uygun şekilde hastanın sevki sağlanacak. Acile başvuran hastalara gerekli müdahaleyi yapmayan, gerekiyorsa hastanın yatışını sağlamayıp tedaviyi tamamlamayan, hastanın sağlık güvencesi olup olmadığını, ödeme gücü bulunup bulunmadığını veya tedavi masraflarını nasıl karşılayacağını sorgulayan sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü, üç gün süreyle valilikçe durdurulacak ve mesul müdürü uyarılacak. Aykırılığın bir yıl içinde tekrarında sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü on gün süreyle valilikçe durdurulacak ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilecek. Aykırılığın bir yıl içinde üçüncü kere tespit edilmesi halinde, sağlık kuruluşunun faaliyeti üç ay süreyle durdurulacak ve mesul müdürünün yetki belgesi iptal edilecek. Bu fıkralara aykırılığın bir yıl içinde dördüncü tespitinde ise Bakanlıkça sağlık kuruluşunun ruhsatnamesi iptal edilecek. Acil ünitesine başvuran bir hastanın, tedavisi veya sevkinin ilave ücrete tabi kılındığının tespit edilmesi durumunda sağlık kuruluşunun mesul müdürü uyarılacak. İlave ücrete ilişkin bir yıl içinde ikinci tespitte sağlık kuruluşunun acil vakalar haricinde hasta kabulü bir gün süreyle valilikçe durdurulacak. Aynı yıl içinde ilave ücret alındığının üçüncü ve daha fazla tespitinde ise başka kapatma ve iptal cezaları uygulanacak.

Taşınma ve birleşmeler
Taşınma, birleşme veya özel hastaneye dönüşüm talebiyle Bakanlığa başvuru süresi 31 Aralık 2013 tarihinde sona erecek. Başvurusu Bakanlıkça uygun görülen sağlık kuruluşları, Bakanlıkça verilen izin kapsamında; taşınma ve birleşme işlemlerini iki yıl içinde, tıp merkezi veya özel hastaneye dönüşümde ön izin işlemlerini bir yıl içinde ve ruhsatlandırma işlemini ön izin tarihinden itibaren üç yıl içinde sonuçlandıracak. Bu süre içerisinde sağlık kuruluşu, faaliyetine mevcut kapasitesi ile devam edebilecek veya faaliyetini askıya alabilecek. Sağlık kuruluşları bu tarihten itibaren aktif faaliyet gösteremeyecek ve kuruluşunu devredemeyecek. Belirtilen süreler sonunda işlemlerini sonuçlandıramayan sağlık kuruluşunun Bakanlıkça verilen izni iptal edilecek. İzni iptal edilen kuruluşun, askı süresi sonunda tekrar faaliyete geçememesi halinde ruhsatı iptal edilecek. Tıp merkezinde görev yapan bir uzman hekimin ayrılması halinde, aynı dalda uzman hekim süre kaydı aranmaksızın istihdam edilecek. Ayrılan hekimin uzmanlık dalında kamu hizmetinde aksama olması halinde kuruluşun kadro hakkı saklı kalmak kaydıyla bu kadroya hekim başlayışı en fazla bir yıl süreyle geçici Bakanlıkça durdurulabilecek.

Elektronik imza
Elektronik İmza Kanunu hükümlerine uygun elektronik imza ile imzalanmış tıbbi kayıtlar, resmi kayıt olarak kabul edilecek ve ilgili mevzuata göre yedekleme ve arşivlemesi yapılacak. Özel hastaneler, günlük yatak ücretlerini her yıl kendileri tespit ederek bakanlığa bildirecek ve bu ücret bakanlıkça onaylanacak. Bakanlık, hastane sınıflamalarını, emsal hastanelerdeki en yüksek ve en düşük yatak ücretlerini ve hastanelerin kapasitelerini dikkate alarak, gerektiğinde günlük yatak ücretlerinin üst sınırını belirleyebilecek. Özel hastanede görev yapan bir uzman hekimin ayrılması halinde, aynı dalda uzman hekim süre kaydı aranmaksızın istihdam edilecek. Ayrılan hekimin uzmanlık dalında kamu hizmetinde aksama olması halinde kuruluşun kadro hakkı saklı kalmak kaydıyla bu kadroya hekim başlayışı en fazla bir yıl süreyle geçici olarak bakanlıkça durdurulabilecek.

Yabancı hekim
Özel hastane, bakanlıkça izin verilmesi kaydıyla yabancı hekim ve hekim dışı sağlık meslek mensubu çalıştırabilecek. Bu şekilde verilecek izin, hastaneye planlama kapsamında cihaz ve ünite ekleme hakkı sağlamayacak. Diyaliz merkezleri ve üremeye yardımcı tedavi merkezlerinde kadrolu çalışan uzman hekimler, özel hastanede kadro dışı geçici çalışabilirler. Bakanlıkça yapılacak uzman hekim planlaması çerçevesinde ilan edilecek dönemlerde ve belirlenen uzmanlık dallarına göre özel hastanelere ek kadro verilebilecek. Bakanlıkça ruhsatlandırılan özel hastanelerden yer seçimi ve bina şartlarını sağlayamayanların, uygunsuz olan durumlarını tespit etmek, uygunsuzluklarını yerinde veya taşınarak giderecek olanlara gerekli süreyi belirlemek ve bakanlığa sunmak üzere valilikçe, il sağlık müdür yardımcısı başkanlığında, ilgili belediye imar müdürlüğünden bir temsilci, bir mimar, gerek görülmesi halinde il sağlık müdürlüğü kadrosundan bir avukat ve diğer teknik personelin bulunduğu bir komisyon görevlendirilecek. Komisyon her bir hastane için yapmış olduğu çalışmayı ve önerilen uyum süresini gerekçeleriyle birlikte bakanlık onayına sunacak. Uyum süresi yedi yılı geçemeyecek.

Havaalanı ve gümrüklerde sağlık hizmeti
Havaalanı ve gümrüklü alanlarda, uçuş güvenliği, gümrükle geçiş yapılabilen bölgelerdeki hastalar ve acil durumlarda müdahale, muayene ve sevk işlemlerinin düzenlenmesi amacıyla, yolcu ve havaalanı personeline hizmet sunmak üzere sağlık üniteleri kurulabilecek. Sağlık ünitelerinin fiziki özellikleri ve hizmet sunumuna yönelik diğer hususlar ile asgari kadroları her bir havalimanı ve gümrüklü alan için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın görüşleri alınarak Sağlık Bakanlığı’nca belirlenecek. Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıklara ait sağlık birimlerinin faaliyeti, on sekiz ay sonra sona erecek. On sekiz ayın sonunda kapatılmadığı tespit edilen birimler ilgili Sağlık Müdürlüğünce kapatılacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here