Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırıldı

0
133

“Sağlıkta Dönüşüm Programı”nı küresel gelişmeleri gözeten, ülkemizin sosyo-ekonomik gerçeklerine uygun, yapısal, planlı ve sürdürülebilir bir Türkiye modeli olarak hazırlayan Sağlık Bakanlığı, Programı, bütün vatandaşların eşit haklara sahip kişiler olarak sağlık hizmetlerine hakkaniyet içinde erişmelerini amaç edinen ahlâki anlayış üzerine inşa etti. Yürütülmekte olan Dönüşüm Programının bileşenlerinden biri Sağlık Bakanlığı’nın planlama, yönetme ve denetleme kapasitesini güçlendirmekti. Bu amaçla Bakanlık Teşkilatı yeniden yapılandırıldı. Atılan her adımda olduğu gibi bu yapılandırmada da merkeze insan konuldu, vatandaşın ve sağlık sektörünün beklentileri dikkate alındı. Bu çalışmada diğer ülke örneklerinin teorisi ve pratiği de incelendi. Yeniden yapılandırılan kurumların çağdaş normlarda verimli, etkili, saydam ve hesap verebilir olmaları hedeflendi. Bu çerçevede Bakanlığın görev ve sorumlulukları; Politika oluşturma, temel kuralları belirleme ve üst denetim, Düzenleme ve denetleme, Hizmet sunumu olarak üç ana fonksiyon şeklinde belirlendi. Kanun Hükmünde Kararname ile Bakanlığın Yeni Yapısı, Yeni yapıda politika oluşturma, temel kuralları belirleme ve üst denetim görevleri Bakanlığa verildi. Diğer fonksiyonların yerine getirilmesi için Bakanlığa bağlı kuruluşlar teşkil edildi. Bu kuruluşlar: Temel sağlık hizmetlerini yürüten Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Hastane hizmetlerini yürüten Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, İlaç ve tıbbî ürünlerle ilgili düzenleme ve denetleme yapan Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu oldu. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının yeni teşkilatlanması en geç bir yıl içerisinde tamamlanacak. Bu süreçte kamu hastane birlikleri de kurulacak. A1- Bakanlık Merkez Teşkilatı: Bakanlığın ve sağlık sisteminin politikalarını belirlemek üzere Sağlık Politikaları Kurulu oluşturuldu. Böylece politika belirleyen yapı ile icracı yapı birbirinden ayrıldı. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü gibi Bakanlığın yeni misyonuna uygun hizmet birimleri kuruldu. Bakanlığın sürekli kurullarından Yüksek Sağlık Şurası ve Tıpta Uzmanlık Kurulu’nu muhafaza edildi. Ayrıca Sağlık Meslekleri Kurulu teşkil edildi. Bu kurul sağlık mesleklerinde eğitim müfredatı, meslekî alan ve dal belirlemesi gibi meslekî düzenlemelerde ve istihdam planlamalarında görüş bildirecek, mesleki yeterlilik değerlendirmesi yapacak ve etik ilkeleri belirleyecek. A2- Taşra Teşkilatı: Bakanlık Taşra Teşkilatı yeniden yapılandırarak il sağlık müdürlüğüne ilaveten ilçe sağlık müdürlüğü kurulması imkânı getirildi. Ayrıca bağlı kuruluşlardan Halk Sağlığı Kurumu için illerde halk sağlığı müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Kurumu için genel sekreterlik oluşturuldu. Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastanelerin daha etkili, kaliteli ve verimli işletilebilmesi için il düzeyinde Kamu Hastane Birlikleri de kuruluyor. Birliklere ve bağlı hastanelere objektif kriterlere göre denetlenebilir, hesap verebilir profesyonel ve çağdaş yönetim, işletim sistemi getiriliyor. Hizmetlerin uzmanlaşmış personel eliyle yürütülmesi için sağlık uzmanı; özel bilgi ve ihtisas gerektiren nitelikli işler ve projeler için sözleşmeli uzman çalıştırılması imkânı sağlandı. Yeni yapılandırmada halen çalışan personelin müktesepleri korundu ve mağduriyetlerine mahal verilmedi. Bu çerçevede kadro unvanları değişmeyenlerin Bakanlık ve bağlı kuruluşlarına aynı kadro unvanıyla atanmaları öngörüldü. Kadroları kaldırılanlar ise durumlarına göre Bakanlık müşaviri veya araştırmacı kadrolarına atanarak eski ve yeni kadroları arasında varsa mali hak farklarının tazminat olarak ödenmesi sağlandı. İleri teknoloji gerektiren tıbbî cihaz, ürün, hizmet ve ilaç sanayisinin geliştirilmesine ve desteklenmesine yönelik yerli sanayiye malî ve diğer teşvikler ile yurtdışından teknoloji transferine ve off-set uygulamalarına imkân sağlandı. Ülkemizin sağlık alanında bölgesel bir cazibe merkezi haline getirilmesi, yabancı sermaye ve teknoloji girişinin hızlandırılması amacıyla sağlık serbest bölgeleri kurulabilecek. Muhtelif düzenlemeler ise şöyle: İnsani ve teknik yardım amacıyla yurtdışı sağlık hizmet birimleri kurulabilecek. Bakanlık planlamalarına göre sağlık kuruluşu açacak yatırımcının daha adil biçimde belirlenebilmesi için sağlık kuruluşu açma yetkisini lisans şartına bağlandı.

Yusuf KÜRKÇÜOĞLU
ykurkcuoglu@medikalplus.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here