Tıbbi cihaz teknik şartname veri bankası kurulmalı

0
117
ahmet aydemir

ahmet aydemirMEDİKÜM ve SEİS tarafından düzenlenen 1. Tıbbi Cihaz İmalat Sanayi Sektörü Arama Toplantısı’nda sektörün sorunları masaya yatırıldı.

MEDİKÜM-SEİS 1. Tıbbi Cihaz İmalat Sanayi Sektörü Arama Toplantısı Samsun’da gerçekleştirildi. Toplantıda MEDİKÜM Kurucu Üyesi Mak.Müh. Kadir Gürkan tarafından “Dünya,Türkiye ve Samsun’da Tıbbi Cihaz İmalat Sanayi, Sorunları ve Çözüm Önerileri” konusunda ve STSO Medikal, Tıbbi ve Ortopedik Ürünlerin Toptan ve Perakende Ticareti İle İmalatı Meslek Komitesi Başkanı Koray Uludoğan tarafından “Medikal Satış Sektörü ve Samsun” konularında sunumlar yapıldı. Sunumların ardından tıbbi cihaz imalatçı firma yetkilileri sektörün sorunlarını gündeme getirerek çözüm önerileri üretilmesini talep ettiler. Toplantıda konunun uzmanlarınca Samsun’un tıbbi cihaz imalatı konusunda dünyanın üçüncü, Türkiye’nin ise birinci kümelenme merkezi olduğu ifade edildi. Toplantıya, Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) Başkanı Dr. Ahmet Aydemir de katıldı. Sektör bileşenleri arasındaki paylaşma ve dayanışma zeminlerinin geliştirildiği arama toplantısı sonucunda yayımlanan sonuç bildirgesi şöyle: “Ülkemizin önemli ithalat kalemlerinden birini oluşturan tıbbi cihazlar ve sarf malzemelerinde dışa bağımlılığı azaltıcı politikalar geliştirilmesi hedeflenmelidir. Bunun başarılabilmesi için üretken, ülkenin ve sektörün ihtiyaçlarını gözeten bir sanayi politikası oluşturulmalıdır. Karar alıcılardan sektör, tıp ve mühendislik meslek disiplinlerine uzanan geniş bir yelpazeyi kapsayan etkin bir planlama yapılmalıdır. Sektörün ülkemizde kurulu bulunan üreticilerine yönelik sağlıklı bir envantere ulaşılamamıştır. Basta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların bu çalışmayı yapması, sektörle ilgili ulusal plan ve politikaların oluşturulması açısından önem taşımaktadır. Ülkemizde ihtiyaç duyulan, ancak yerli üreticilerimiz tarafından üretilmeyen tıbbi cihaz ve malzemelerin envanterlerinin çıkarılarak oluşturulacak strateji ve politikalar doğrultusunda yerli üreticilerin desteklenmesi sağlanmalı, tıbbi cihaz ve malzemelerde dışa bağımlılık azaltılmalıdır. Türkiye’nin, katma değeri en yüksek sektörlerden biri haline gelen tıbbi cihaz imalatı sektöründe söz sahibi olabilmesi için ilgili tüm taraflarla birlikte mevzuat, Ar-Ge ve nitelikli teknik personel yetiştirilmesiyle ilgili düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır. Sektörde ihtiyaç duyulan her düzeyde yetişmiş nitelikli ara teknik eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik, ilgili meslek odaları, üniversiteler, sektörel kuruluşlar ve Mili Eğitim Bakanlığı işbirliği çerçevesinde müfredat programları hazırlanmalı ve meslek liselerinden başlayarak uygulamaya koyulmalıdır. Ülkemizde tıbbi cihaz alımında neredeyse tek alıcı konumunda bulunan kamunun tıbbi cihaz alımlarında yerli ürüne öncelik vermesi, yüzde 15 yerli ürün desteğinin tüm alımlarda uygulanması sağlanmalı, kamuya ait teşhis ve tedavi merkezlerinin ihtiyaç ve satın alma bölümlerinde, konularında ilgili meslek odaları tarafından eğitilerek belgelendirilmiş makina, elektrik-elektronik, kimya, biyomedikal ve ilgili mühendislik disiplinlerinin istihdamına yönelik yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan alımlarda başvuru kaynağı olarak kullanılmak üzere tıbbi cihaz teknik şartname veri bankasının kurularak ihalelerde uygulama tekliği sağlanmalıdır. Kalitesiz tıbbi cihaz ve malzeme ithalatını engellemek için tedbirler alınmalı, satıcılara satmış oldukları ürünlerle ilgili satış sonrası hizmet sorumlulukları getirilmelidir. Ülkemizde tıbbi cihaz ve malzemelerinin üretiminde kümelenmenin bulunduğu Samsun ilimizde üreticilerin İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri çatısı altında sinerjik kümelenmeleri sağlanmalı, bölgesel ve sektörel teşvik uygulamasında sektöre uygulanmakta olan çok yüksek miktardaki asgari yatırım tutarı (3 milyon TL) sektör gerçeği dikkate alınarak makul seviyelere çekilmelidir. Sağlık Bakanlığı’nın uygulamakta olduğu çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar yerli firmalarımızın çokuluslu firmalara karşı rekabet gücünü zayıflatmaktadır. Bu uygulamalarda yerli firmalarımızın lehine destekler oluşturularak çokuluslu firmalara karşı rekabet gücü artırılmalıdır.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here